فلسطین در فاصله سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۷۰ عامل قطع روابط سیاسی میان ایران و مصر بوده است اما اینک دست تقدیر فلسطین را عامل پیوند ایران و مصر گردانیده است.

اولین باری که فلسطین روابط سیاسی دیرینه ایران و مصر را از هم گسیخت سال ۱۳۳۹ بود. در این سال رژیم پهلوی با رژیم صهیونیستی رابطه سیاسی برقرار کرد و سبب تقویت موضع این رژیم غاصب در خاورمیانه گردید. دولت مصر در واکنش به اقدام محمدرضا پهلوی روابط با ایران را قطع کرد و حملات شدیدی را متوجه ایران نمود. در این مقطع مردم ایران به جای آنکه به دفاع از اقدام رژیم حاکم بر کشور خود برآیند به حساسیت مصری ها به دیده احترام نگریستند چرا که دفاع از سرزمین و مردم فلسطین را وظیفه تخلف ناپذیر خود می دانستند.

 

در ادامه مقاله:سهم فلسطین در روابط ایران و مصر