مداقه قرار دادن کارنامه سیاسی رئیس جمهور پاکستان حاکی از این است که وی با استمداد از قدرت‌های خارجی در حمایت از دیکتاتوری کامل خود همچنان در تب و تاب به سر می‌برد.

مداقه قرار دادن کارنامه سیاسی رئیس جمهور پاکستان حاکی از این است که وی با استمداد از قدرت‌های خارجی در حمایت از دیکتاتوری کامل خود همچنان در تب و تاب به سر می‌برد.

در ادادمه مقاله: مرد قدرت طلب پاکستان دست به دامان اروپا شد