کتاب دوستان جفاکار دشمنان وفادار
"بهار سال گذشته بسیاری در وزارت خارجه آمریکا کتاب "نیکسون و مائو" را می خواندند تا با جستجو در تاریخ روابط آمریکا و چین راهی برای بهبود رابطه با ایران پیدا کنند."

این گفته باربارا اسلیون خبرنگار باسابقه روزنامه "یو اس ای تو دی" است که در حال حاضر در موسسه تحقیقاتی صلح آمریکا کار می کند ...

ایران و آمریکا؛ سناریوهای بی فرجام....

جامعه ایران، جامعه ای پویا....

"نامه بی امضا"....

نامه های بی جواب....

در ادامه مقاله: ایران و آمریکا؛ سناریوهای بی فرجام