فرهنگ فارسی - دری، دری - فارسی
'فرهنگ فارسی ـ دری‌، دری ـ فارسی'، ‌فرهنگ دو جانبه‌ای است که توسط انتشارات "فرهنگ معاصر" در تهران چاپ شده است.

"ورژخاچاطوری پارسادانیان" گردآورنده این فرهنگ (که استاد دانشگاه در کشور ارمنستان است) در این فرهنگ کوشیده واژگان خاص فارسی ایران و افغانستان را به هم برگردان کند. بخشی از کتاب‌، اختصاص به ترجمه از فارسی به دری دارد و بخشی برعکس‌.

۱. نادرستی ها ۲. اتکا به لهجه عامیانه‌

۳. اتکا بر گویشهای محلی یا متروک‌ و اتکای زیاد به واژگان غیرفارسی ۴. کم‌دقتی در مترادفها

۵. رعایت‌نکردن بعضی اصول‌ ۶. عدم جامعیت‌

درادامه مقاله: نگاهی‌به 'فرهنگ فارسی ـ دری‌، دری ـ فارسی‌'