تابلو وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان

"تیم {فوتبال ستریت} افغانستان عازم آلمان شد" این عنوان یک خبر به نقل از خبرگزاری رسمی افغانستان است.

اگر با خواندن این عنوان، می اندیشید که "ستریت" باید نام ولایت یا منطقه ای از افغانستان باشد و یا نام یک باشگاه فوتبال که رهسپار آلمان شده است، شما هم مانند من در اشتباهید.

نویسنده خبر - شاید هم به نقل از مقامات ورزشی کشور - عبارت انگلیسی Street football (فوتبال خیابانی) را پیش روی خود گذاشته و بدون اینکه احتمال دهد که خوانندگان کم سوادی مانند من، شاید معنی ستریت (تلفظ ناقص Street) را ندانند، نوشته است "ستریت فوتبال".

همین چند ماه پیش که در کابل بودم، پرده نوشته ای با این عبارت به چشمم خورد که باعث شد برای دقایقی مات و مبهوت این همه ابتکار و نوآوری زبانی و فرهنگی شوم: "انگلش لنگویج انستیتوت اند کمپیوتر ساینس - منتقل از پشاور"...

درادامه مقاله: زبانی که نه فارسی است و نه دری