X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
در این اواخر پخش سریالهای خارجی از طریق شبکههای تلویزیونی داخلی نگرانی برخی حلقات سیاسی و مذهبی را برانگیخته است. این حلقات خواهان تعطیلی این سریالها که اکثرا هندی میباشند، شدهاند.
به اعتقاد شماری از روحانیون و اعضای مجلس نمایندگان پخش این سریالها خلاف فرهنگ این کشور و شریعت اسلامی است، جوانان را به بیراهه میکشاند.
این موضوع که در مجلس نمایندگان نیز در چند روز گذشته مطرح شده است، اما تاکنون جنبه قانونی به خود نگرفته و شماری از نمایندگان میگویند که بحث روی عدم پخش سریالهای خارجی که خلاف فرهنگ و شریعت اسلامی پنداشته میشوند، به عنوان پیشنهاد به حکومت بوده است.
تعدادی از نمایندگان با جدیت تمام برخی برنامههای تلویزیونهای خصوصی را خلاف ارزشهای مذهبی و دینی و افغانی عنوان میکنند، اما برخی از نمایندگان معتقداند که طرح این موضوع در پارلمان توسط تعدادی از نمایندگان، سو استفاده از دین برای ایجاد محدودیت برای تلویزیونهای خصوصی و حضور زنان میباشد.
یک تن از نمایندگان که نخواست نامش فاش شود، گفت که ممنوعیت حضور زنان در صفحات تلویزیون توسط شماری از مجاهدین تندرو که در پارلمان حضور دارند مطرح شده و این اشخاص میخواهند به بهانه ممنوعیت برخی برنامهها و سریالهای تلویزیونی، بر زنان این جامعه محدودیت بیشتر وضع کنند. به گفته این نماینده، هدف این اشخاص طوری است که از یک سو به دموکراسی نو پای این کشور که بر مشارکت زنان در جامعه تاکید دارد صدمه زنند و از سویی هم در قبال مردم خود را مسوولیت پذیر وانمود کنند.
در نشستی که دو روز پیش با اشتراک شماری از نمایندگان شورای سرتاسری علما، شورای ملی و مسوولان تلویزیونهای خصوصی برگزار شده بود، تاکید شد که پخش سریالهایی که خلاف فرهنگ اسلامی است ممنوع قرار داده شود.
شماری از نمایندگان مجلس تاکید دارند که جلوی پخش برخی سریالها در تلویزیونها گرفته شود و با مسایل حجاب زنان نیز برخورد جدی صورت گیرد.
سمکنی نماینده ولایت پکتیا در شورای ملی میگوید که حضور برخی از زنان در تلویزیونها و جامعه با لباسهایی که به گفته وی نه تنها از نگاه اسلامی ایجاب نمیکند، بلکه از نگاه اخلاق انسانی نیز مورد پذیرش نیست، جوانان و جامعه را به بیراهه میکشاند.
آقای سمکنی تاکید دارد که زنان و مردان از نگاه اسلامی دارای حقوق مساویاند و اسلام هیچ گونه محدودیتی را برای زنان در عرصه کاری وضع نکرده است، اما زنان باید اصول اسلامی را رعایت کنند.
به گفته او، برخی از سریالهای شبکههای تلویزیونی کاملا خلاف اصول فرهنگی و دینی مردم است و این سریالها جوانان را بداخلاق میسازد.
قدریه ابراهیمی یزدانپرست، رییس کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر پارلمان نیز بر رعایت ارزشهای دینی، تاکید دارد و میگوید این ارزشها باید در تمام سطوح بالای مردان و زنان تطبیق شود. او گفت برخی از اعضای مجلس نمایندگان در مورد فلمهایی که از طریق تلویزیونها پخش میشود و خانمهایی که برای اجرای برنامههای موسیقی در صفحات تلویزیون ظاهر میشوند، بحث کرده اما در مورد محدودیت کاری زنان در رسانهها تا حال چیزی مطرح نبوده است.
او تاکید دارد که تاکنون موارد زیادی بوده که ارزشهای اسلامی توسط مردان و زنان نقض شده اما باید در مورد تطبیق این ارزشها فکر شود.
خانم یزدانپرست افزود که شماری نیز در کمین هستند که از ارزشهای دینی بر ضد زنان استفاده کنند.
با این حال سردار محمد رحمان اوغلی نماینده ولایت فاریاب در مجلس نمایندگان میگوید که بعضی از نگرانیهایی را که شماری از نمایندگان در این اواخر مطرح کرده ممکن با جامعه مطابقت داشته باشد اما به این مفهوم نیست که تمامی نمایندگان با این نگرانیها موافق باشند. به گفته وی مجلس نمایندگان با عدم پخش برخی سریالها و پخش فلمها موافق است اما در مورد یک فلم، اسلامی بودن و غیر اسلامی بودن آن، دیدگاههای متفاوت وجود دارند ولی حکومت باید نظارت داشته باشد.
به گفته آقای اوغلی، برخی اوقات پارلمان تلاش دارد به عوض این مسوولیت خود، مسوولیت دیگران را انجام دهد که با این روش، نه میتواند کار خودش را انجام دهد و نه کار دیگران را کرده میتواند. آقای اوغلی میافزاید اگر فضا برای تعدادی بیشتر باز باشد حتا برایشان این مساله زیاد اهمیت دارد که زنان در مراجع دولتی و غیر دولتی کار نکنند. با این حال به گفته وی، کسانی که خواهان عدم حضور زنان در عرصههای کاری هستند، به دلیل این که در قانون اساسی تمام شهروندان افغانستان دارای حقوق مساوی و مکلفیت مساویاند، جنبه تطبیقی ندارد.
به گفته او، برخیها به خاطر این که بتوانند حضور خود را در ذهن طرفداران خود تثبیت کنند و سود ببرند، با طرح این گونه موضوعات، میخواهند مردم را بیشتر به طرف خود جلب کنند.
به هر حال نگرانی اکثر مردم از اشاعه فرهنگ ضد اسلامی است اما چنین نگرانی نیز وجود دارد که شماری از افراد با طرح این گونه موضوعات به دنبال اهداف شخصی خود باشند و آزادی بیان را با چالش جدی مواجه سازند.