یک گروه حقوق بشر در اسرائیل، مقام های این کشور را متهم به شکنجه روانی فلسطینیان بازداشتی کرده است.این گروه حقوق بشری در گزارش هشتاد و سه صفحه ای خود گفته است که اسرائیلی ها، بازداشتیان فلسطینی را تهدید به اقدام علیه نزدیکان و خانواده هایشان در صورت عدم همکاری با پلیس می کند.در گزارشی که امروز در اسرائیل منتشر شد، کمیته عمومی علیه شکنجه در اسرائیل، شش مورد را بیان کرده که در آن به بازداشت شدگان فلسطینی گفته شده بود که اع ضای خانواده آنها بازداشت شده، در حالی که این خبر صحت نداشت. همچنین مواردی بوده که اعضای خانواده بازداشت شدگان بدون تفهیم اتهام بازداشت شده اند.در یک مورد، یک بازداشتی فلسطینی پس از آنکه از سوی نیروهای امنیتی پلیس شنید که پدر و همسرش بازداشت و شکنجه شده اند، دست به خودکشی زد.

اسرائیل متهم به 'شکنجه روانی' فلسطینیان شد