X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

خطوط اساسی  سیاست خارجی  افغانستان برای اولین بار امروز توسط وزیر امور خارجه  کشور در حضورداشت عده ئی از وزرا، نماینده گان مرد م در پارلمان، ژورنالیستان و تعداد ی از سفرای کشور های مقیم در کابل اعلام  گردید .به گزار ش خبرنگار آژانس باختر، سیاست خارجی افغانستان که با یک مقدمه و یازده ماده تدوین  شده و بعد از نشر، مراحل بعدی را طی نموده و بعد  از تصویب  از آن منیحث خط مشی  سیاست  خارجی افغانستان  استفاده خواهد شد .در این محفل که به این منظور در وزارت خارجه دایر شده بود ابتدا محمد کبیر فراهی معین سیاسی آن وزارت در مورد  دست آورد های دوسال اخیر وزارت امور خارجه به اشتراک کنند ه گان معلومات ارایه نمود .بعدا" داکتر رنگین دادفر سپنتا وزیر امور خارجه کشور خطوط اساسی سیاست خارجی  افغانستان را اعلان نمو ده که د ر بخش آن آمد ه است:

در ادامه مقاله: خطوط اساسی سیاست خارجی