شرکت‌کنندگان در همایش بین‌المللی "امریکا و جهان اسلام" با اشاره به اینکه خشونت و فهم نادرست از اسلام از مهمترین عوامل تهدید کننده تقریب اسلام و امریکا هستند، گفتند: احترام و قبول دیگری در روابط میان غرب و جهان اسلام بسیار تأثیرگذار است.

به نقل از الرایه، در پنجمین همایش بین‌المللی "امریکا و جهان اسلام "مادلین اولبرایت وزیر خارجه سابق امریکا با اشاره به مسئله خشونت و ترور که از مهمترین عوامل تهدید کننده تقریب اسلام و امریکا است، تصریح کرد: کشورهای غربی درباره اسلام احساس خطر می‌کنند درحالی‌که هیچ ارتباطی میان اسلام و ترور وجود ندارد...

 

 

در ادامه مقاله: فهم نادرست از اسلام مشکل اساسی نزدیکی امریکا و جهان اسلام است