کتاب الفبای فلسفه نوشته نایجل واربرتون – فلسفه چیست ؟ فلاسفه غالبا باورهایی را بررسی و وارسی می کنند که ما در اغلب اوقات آنها را مسلم و بی چون و چرا می پنداریم . مشغله این فلاسفه پرسش هایی است در باب آنچه مسامحا می توان " معنای زندگی " نامید . پرسش هایی در باب دین ، حسن و قبح ، علم سیاست ، ماهیت عالم خارج ، ذهن ، علم ، هنر و بی شمار موضوعات دیگر . از باب مثال ، غالب افراد زندگی خود را بدون پرس و جو و تردید ورزی درباره باورهای اساسی خویش ، نظیر اینکه قتل عمدی نادرست است ، به سر می آورند . ولی چرا این کار نادرست است ؟

چه توجیهی برای قبول به نادرستی قتل وجود دارد ؟ آیا قتل تحت هر شرایطی کرداری است نادرست ؟ و اصلا منظور من از " نادرست " چیست ؟ این ها پرسش هایی فلسفی هستند . کثیری از باورهای ما وقتیکه در بوته بررسی نهاده شوند ، کاشف بعمل می آید که پایه های قرص و محکم دارند ؛ ولی وضع در مورد برخی از آنها خلاف است . مطالعه فلسفه نه تنها به ما کمک می کند تا از سر روشن اندیشی در باب پیش داوری های مان اندیشه کنیم ، بلکه یاری مان می دهد تا از باورهای خود به دقت رفع ابهام کنیم . در این راه که قدم برداریم ، رفته رفته این قابلیت در ما پرورش می یابد که در باب طیف گسترده ای از موضوعات به طرزی منسجم و خرد پسند استدلال بیاوریم و این مهارتی است سودمند و قابل انتقال به دیگران.