در مورد کلمه مشروعیت و نیز بررسی کاربرد این کلمه در ساختار مدنی جامعه و انتفاع شهروندان از آن لازم به ذکر است که این مقاله در 4 بخش است که قسمت اول این مقاله برای شما دست اندر کاران عزیز ارایه شده است.

باید قبل از هر چیز میبایست متذکر شد که این مقاله تنها علمی و بدون در نظر گرفتن هیچ فرد و یا موقعیت خاصی به رشته تحریر در آمده و تنها برای دست یابی به اندیشه ,شکوه تر و بهتر است نه چیز دیگر. 

 

در ادامه ی مقاله: مشروعیت و نگرش سیاسی شهروندان