نظارت بر فعالیت و ارزشیابی مترجمان قرآن کریم به منظور اطمینان از آگاهی و اطلاع دقیق و جامع آنها با اصول و فنون مختلف ترجمه ضرورتی انکارناپذیر است، اما در حال حاضر مرکز و نهادی به صورت متمرکز برای نظارت بر ترجمه‌های قرآن کریم فعال نیست.

ترجمه قرآن یا توضیح کلمات است و یا به صورت تحت اللفظی صورت می گیرد که در زبان فارسی چون برخی از کلمات را نداریم از کلمات مترادف استفاده می شود.
قرآن برای زمان خاصی نیست بنابراین ترجمه های قرآن با گذشت زمان تغییر و تحول پیدا می کند، ترجمه هایی که از قرآن در قرنهای ۵ و ۶ ارائه شده با ترجمه قرآن در قرنهای ۱۱ و ۱۲ متفاوت بوده و امروزه نیز با گذشت زمان، پیشرفت علم و درک و فهم بالای مردم ترجمه ها تغییر یافته است...

در ادامه مقاله: ارزیابی مترجمان قرآن؛ ضرورتی فراموش شده